Sebze ve Meyve Ticareti ve Toptancı Halleri Hakkında Yönetmelik Değişti

5957 sayılı Kanunda 6455 sayılı Kanun ile yapılan değişiklikler ve uygulamadan doğan ihtiyaçlar göz önünde bulundurularak, 07/07/2012 tarihli ve 28346 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Sebze ve Meyve Ticareti ve Toptancı Halleri Hakkında Yönetmeliğin bazı hükümlerinde uygulamayı kolaylaştırıcı değişiklikler yapıldı. Söz konusu düzenlemeler, 01/07/2013 tarihli ve 28694 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 
Yönetmelik değişikliği ile, aynı hal içinde mal alımı, satımı ve devrine ilişkin işlemlerin, mal fiyatlarının yükselmesine sebebiyet vermemek ve mal fiyatlarının düşmesine engel olmamak kaydıyla üretici ve üretici örgütlerinin yanı sıra komisyoncu ve tüccarlar arasında da yapılabilmesine imkan sağlandı. Toptancı hallerindeki işyerlerinin devrinde ilgili meslek örgütünün görüşünün alınması zorunluluğu kaldırıldı, toptancı hallerindeki mevcut işyerlerinde faaliyet gösterenlerle yapılacak olan kira sözleşmelerinde noter onayının aranmaması öngörüldü.

Hal rüsumuna tabi malların gerekli durumlarda Bakanlar Kurulunca yeniden belirlenebilmesine ve hal rüsumunun üretim ve tüketim bölgesi belediyeleri arasında eşit oranda dağıtılmasına yönelik düzenleme yapıldı.

Komisyoncuların vadeli satışlarda mal bedelini satış tarihinden itibaren 30 iş günü içinde ödemesine, üreticiler tarafından perakende olarak doğrudan tüketicilere satılan malların bildirime tabi olmamasına ve laboratuvarların yalnızca orta ve büyük toptancı hallerinde ve bu yerlerde faaliyet gösterenlerin 1/3’ünün yazılı talebi üzerine oluşturulmasına yönelik düzenlemeler yapıldı.

Bildirim işleminin malın üretildiği yerden veya girdiği gümrük kapısının bulunduğu yerden gideceği yere kadarki aşamada yapılabilmesine imkan veren uygulamanın süresi de ihtiyaç doğrultusunda 31 Aralık 2013 olarak yeniden belirlendi.